About Us

About Us

โทสต์มาสเตอร์ คลับ

โทสต์มาสเตอร์ คลับ เป็นหนึ่งในองค์กรสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำ และการพูดในที่ชุมชน ในลักษณะขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนหาความชำนาญในการพูดในที่สาธารณะ ในโอกาสต่าง ๆ ศึกษามารยาทและการวางตัวเมื่อต้องขึ้นปรากฏตัวในที่ชุมชนอย่างเป็นงานเป็นการและเหมาะสม ขจัดความขวยเขินและแบบอย่างในการพูดที่มีมาแต่เดิม ให้รู้จักคุณค่าของการรักษาเวลาขณะทำการพูดหรือบรรยายอยู่ในกรอบ ทำให้ผู้ฟังติดตามฟังด้วยความสนใจ และเสริมสร้างบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำ ตามหลักสากลที่ถูกต้อง

ประวัติการก่อตั้ง

โทสต์มาสเตอร์ คลับ เริ่มก่อตั้งครั้งแรก ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2467 โดย ดร. ราล์ฟ ซี. สเม็ดลีย์ ประชุมครั้งแรกที่ วายเอ็มซีเอ ในเมือง ซานตาแอนา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันโทสต์มาสเตอร์มีจำนวนสมาชิก ถึง 200,000 คน 10,500 คลับ ใน 90 ประเทศ ความสำเร็จของโทสมาสเตอร์ ขึ้นกับโปรแกรม การพัฒนา การพูดในรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และ ตอบสนองความต้องการของบุคคลในทุกอาชีพ อายุ เชื้อชาติ ในการพัฒนา ขีดความสามารถของตนเอง รวมทั้งรูปแบบการประชุมที่เป็นกันเอง บรรยากาศที่เป็นมิตร สนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ในสมัยเริ่มแรก สโมสรโทสต์มาสเตอร์ จะแบ่งเป็นสโมสรสำหรับผู้ชาย

เรียกว่า Toastmasters และสโมสรสำหรับผู้หญิงเรียกว่า Toastmistresses มีสาขาที่อยู่ในเครือกระจายออกไปตามเมืองและประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วทุกมุมโลก และในประเทศไทยได้มี สโมสร Bangkok Toastmasters Club ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ผู้ก่อตั้งคือ Mr. A.W. Altken. มีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ต่อมาเนื่องจากมีสมาชิกเพิ่มจำนวนขึ้นจนเกินขอบเขตที่จะให้ความรู้กันได้อย่างทั่วถึง จึงได้ก่อตั้งสโมสร Laemthong Toastmasters Club ขึ้นในภายหลัง ทั้ง 2 สโมสรนี้สมาชิกเป็นชายล้วน มิได้มีสตรีเข้าปะปนอยู่ด้วยเลย

ความสนใจต่อการดำเนินงานได้แพร่หลายออกไปในวงการนักธุรกิจ นักบริหาร เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนเสมียนพนักงานของบริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ จึงได้มีการก่อตั้งสโมสรสำหรับสมาชิกหญิงโดยเฉพาะ เรียกว่า สโมสร Bangkok Toastmistresses Club

ปัจจุบันโทสต์มาสเตอร์ในประเทศไทย มีการขยายและเพิ่มจำนวน มากกว่า 20 คลับ ในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด และมีการประชุมทุกวัน จันทร์ - วันอาทิตย์ ในสถานที่และบรรยากาศที่แตกต่างกัน โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการดำเนินรายการและฝึกฝน

อย่างไรก็ตามโทสต์มาสเตอร์ไม่ได้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ แต่เป็นสถานที่สำหรับการฝึกภาษาอังกฤษ การปรากฏกายในที่ชุมชน ขจัดการพูดแบบ ทิงลิช และฝึกการเป็นผู้นำ


โปรแกรมประจำปีโทสต์มาสเตอร์

นอกจากโทสต์มาสเตอร์คลับจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้งแล้ว โทสมาสเตอร์จะมีโปรแกรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ตัวอย่างเช่น

การแข่งขันโต้วาที ระหว่างคลับต่างๆ โดยใช้หัวข้อที่น่าสนใจมาอภิปรายในรูปแบบของการโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ

*Humorous Speech Contest การแข่งขันพูดในหัวข้อขบขันที่ทำให้ผู้ฟังได้รับความบันเทิงใจ โดยทั่วไปจะมีการจัดการแข่งขันปีละ 2 ครั้ง โดยแต่ละคลับจะจัดส่งสมาขิกเข้าร่วมแข่งขันปีละ 2 ครั้ง

*Table Topics Contest การแข่งขันตอบปัญหาแบบทันทีทันใด Impromptu Speech เป็นการแข่งขันตอบปัญหาที่ตรงประเด็น ชัดเจน สละสลวย เป็นภาษาอังกฤษ

*Evaluation Contest การแข่งขันการประเมินผู้พูด โดยจะมีผู้พูด1 คนหน้าเวที และให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันของแต่ละคลับ แข่งการประเมินการพูด การใช้ภาษาท่าทาง การใช้น้ำเสียง การวางโครงเรื่อง ของนักพูด โดยมีหลักพื้นฐานการประเมินที่ตรงประเด็น เสริมสร้างกำลังใจ แก้ไขจุดบกพร่อง ของนักพูด


What Happens When I Join?

With more than 250,000 members in more than 12,500 clubs in 106 countries, you're sure to find a meeting near you. Most groups meet weekly or biweekly for one to two hours. The meetings are organized so that everyone will have a chance to speak, should they want to.


The mission of the Club:

The mission of a Toastmasters Club is to provide a mutually supportive and positive learning

environment in which every member has the opportunity to develop communication and leadership skills, which in turn foster self-confidence and personal growth.


The Toastmasters Vision:

Toastmasters International empowers people to achieve their full potential and realize their dreams. Through our member clubs, people throughout the world can improve their communication and leadership skill, and find the courage to change.


The Toastmasters Mission:

Toastmasters International is the leading movement devoted to making effective oral communication a worldwide reality.


What Toastmasters Can Do for You?

Become a Better SpeakerToastmasters will give you the skills and confidence you need to effectively express yourself in any situation. By learning to formulate and convey your ideas, you open a new world of possibilities. You will be more persuasive and confident when giving presentations and you will improve your one-on-one dealings with others.